• Bez patrzenia na siebie Homilia na V niedzielę Wielkiego Postu 20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego ...
  Opublikowane: przez: Redakcja JotJotZet
 • Zdanie klucz Homilia na IV niedzielę Wielkiego Postu 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne ...
  Opublikowane: 10 mar 2018, 02:13 przez: Redakcja JotJotZet
 • Jezus i handel religijny Homilia na III niedzielę Wielkiego Postu 13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali ...
  Opublikowane: 3 mar 2018, 09:05 przez: Redakcja JotJotZet
 • Po prostu przemienienie Homilia na II niedzielę Wielkiego Postu 2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec ...
  Opublikowane: 24 lut 2018, 10:56 przez: Redakcja JotJotZet
 • Ta, co nas chroni przed obojętnością Homilia na I niedzielę Wielkiego Postu 12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali ...
  Opublikowane: 17 lut 2018, 02:38 przez: Redakcja JotJotZet
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 80. Zobacz więcej »

Bez patrzenia na siebie

opublikowane: przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane ]

Homilia na V niedzielę Wielkiego Postu

20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 22 Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 23 A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 27 Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 28 Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». 29 Tłum stojący to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». 30 Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. 31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 33 To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
(J 12, 20-33)

W Ewangelii Janowej wszystko zmierza ku końcowi. W rozdziale poprzednim, jedenastym ewangelista opowiedział o wskrzeszeniu Łazarza. I nie zapominajmy o tym, że zakończeniem tamtego epizodu jest postanowienie establishmentu religijnego Izraela, że Jezus musi umrzeć.

Zbliża się święto Paschy, więc Jezus swoim zwyczajem chce ją spożyć w Jerozolimie (wieczerzę paschalną można było spożyć tylko w Jerozolimie, bo tylko w sanktuarium jerozolimskim można było zabić baranka paschalnego). W chwili, w której wchodzi do miasta, zostaje przez tłum Galilejczyków okrzyknięty królem dawidowym. Ale jak w swojej książce „Jezus z Nazaretu” sugeruje papież Benedykt XVI, sami mieszkańcy Jerozolimy, Judejczycy, tego entuzjazmu nie podzielają. Są raczej przeciwni Jezusowi. Niektórzy z nich twierdzą: „27  Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”. (J 7, 27). Być może tłum, który będzie krzyczał w pałacu Piłata „ukrzyżuj Go”, to nie ci sami, którzy kilka dni wcześniej obwołają Jezusa królem. Czyżbyśmy byli świadkami starcia drobnomieszczańskich mieszkańców Jerozolimy, którzy czerpali niemały zysk z pielgrzymów, którzy przybywali do sanktuarium, z ludźmi z galilejskich peryferii, którzy najzwyklej w świecie byli dumni ze swojego ziomka, który pochodząc z zapadłej mieściny, o której nikt nie słyszał, potrafił wzbudzać takie uwielbienie tłumów i uchodził za proroka czyniącego wiele cudów. Choćby ten ostatni, tydzień temu, kiedy wskrzesił Łazarza. Z Betanii, to niedaleko. To właściwie przedmieścia Jerozolimy. Chcecie, możecie to sobie sprawdzić. Iść i spotkać tego, który umarł i był już w grobie, a Jezus wyprowadził ponownie do życia. Zapewne tak myśleli ci, którzy Jezusa darzyli sympatią.

Ale póki co nad Chrystusem zbierają się chmury burzowe. Nawet taki szczegół jak ten opowiedziany w dzisiejszej Ewangelii nie wygląda tak niewinnie, jak byśmy chcieli. Grecy, poganie, proszą o spotkanie z Jezusem. Trwają już przygotowania do Paschy, wszystko to wymaga rytualnej czystości. A zatem spotkanie z Grekami, to znaczy z poganami, z nieczystymi, z nienależącymi do Przymierza było czymś niewskazanym dla Rabbiego, może go bowiem uczynić nieczystym (tak jak dotknięcie trędowatego lub umarłego), czyli niezdolnym do spożywania Paschy. Stąd zatem zakłopotanie Filipa, który z tą prośbą najpierw idzie do Andrzeja i we dwóch próbują przekonać Jezusa do przyjęcia nieczystych. Jego odpowiedź jest enigmatyczna, ale dotycząca sedna prośby; Jezus musi zdawać sobie sprawę, jaką pułapką jest spotkanie z tymi ludźmi, ile dostarczy argumentów przeciwko swojej misji i swojej osobie tym, którzy wiedzą lepiej i chcą go uśmiercić. Ten proces już się rozpoczął. Ziarno, które godzi się na to, aby obumrzeć i zostać zmiażdżone, jest ziarnem, które pomnaża życie, a zatem przechodzi od śmierci ku zmartwychwstaniu.

Trzeba widzieć i to, że przywiązanie do życia (np. do prestiżu społecznego czy przejmowanie się swoim prawem do czasu wolnego) staje się jedną z pierwszych przeszkód, aby swoje życie oddać na służbę innym. Instynktownie bronimy się przed wszystkim, co mogłoby nas pozbawić naszego życia, naszej pozycji społecznej czy też naszych przywilejów. Ale w oczach Jezusa to właśnie przywiązanie staje się prawdziwą śmiercią. Jedyną, która tak naprawdę zagraża człowiekowi, i jedyną, która naprawdę życie człowieka czyni sterylnym, bezpłodnym.

ks. Adam Błyszcz CR

Zdanie klucz

opublikowane: 10 mar 2018, 02:11 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 10 mar 2018, 02:13 ]

Homilia na IV niedzielę Wielkiego Postu

14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

(J 3, 14–21)


W dzisiejszym fragmencie Ewangelii pojawia się zdanie, deklaracja, której każdy chrześcijanin powinien nauczyć się na pamięć i powtarzać każdego dnia wiele razy. Tym zdaniem powinniśmy rozpoczynać i kończyć każdy nasz dzień. Ilekroć zabieramy się do modlitwy, to zdanie winno w niej się pojawić, tak jak pojawia się promyk światła tym, którzy siedzą, tkwią w zaciemnionym pokoju.

TAK BOWIEM BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, ABY KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE.

Czego dowiadujemy się z tej deklaracji Jezusa? Przede wszystkim tego, że fundamentalnym powodem działania Boga jest miłość. A wierność Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna człowieczego, który umiera na krzyżu, objawia sens, wartość tej miłości. Że miłość Boga nie wyklucza nikogo. Nawet Jego wrogów. I ponownie radykalizm tej miłości zostaje objawiony w krzyżu Jezusa, bo umierając, modli się za tych, którzy go skrzywdzili. Że ostatecznym celem tej Bożej miłości jest życie wieczne człowieka, a zatem udział człowieka w życiu Bożym.

Oczywiście stawiamy pytanie o udział ludzkiego grzechu w całym tym planie. Czy Syn Boży staje się Synem Człowieczym, dlatego że człowiek zgrzeszył? Czy też dlatego, że Bóg od samego początku śni, marzy o człowieku jako uczestniku życia Bożego, tej trójjedynej intymności? Odpowiedź współczesnej teologii wydaje się skłaniać ku drugiej tezie. Nie mieści nam się w głowie, że Tajemnica Wcielenia swoje motywacje może znajdować w zwichrowanej wolności człowieka. I zaznaczmy, że grzech w tym wszystkim nie jest rozumiany jako odrzucenie doktryny, odrzucenie jakiejś idei czy jakiejś moralności, lecz jako akt nieufności wobec pewnej osoby, wobec pewnego człowieka, wobec historii Jezusa Chrystusa.

Tak, to prawda, że spotykają się dwie wolności. Wolność Boga z wolnością człowieka. I w tę drugą wpisana jest możliwość odrzucenia projektu Ojca, który posyła swojego Syna, aby każdy, kto w niego (u)wierzy, miał życie wieczne.

Jeżeli ludzki grzech cokolwiek sprawia (jego moc sprawcza jest jednak ograniczona), to chyba to, że potrzeba (o tej potrzebie czy też konieczności mówią wszyscy czterej ewangeliści) wywyższyć (tzn. ukrzyżować) Syna Człowieczego. Ale i wtedy Bóg nie przestaje proklamować swojej miłości do człowieka.

ks. Adam Błyszcz

Jezus i handel religijny

opublikowane: 3 mar 2018, 08:48 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 3 mar 2018, 09:05 ]

Homilia na III niedzielę Wielkiego Postu

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała. 22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 23 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 24 Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.
(J 2, 13–25)

Wysłuchaliśmy w dzisiejszej liturgii fragmentu Ewangelii św. Jana, który opowiada o pierwszym publicznym wystąpieniu Jezusa w Jerozolimie, więcej, w sanktuarium jerozolimskim, w samym centrum ówczesnego judaizmu. Jedno jest pewne: nic z tego, co Jezus powie, i nic z tego, co zrobi nie zostanie niezauważone. Ach, czy jest to zatem wystąpienie programowe? Manifest Jezusa z Nazaretu, który przybył do Świętego Miasta, aby celebrować Paschę – najważniejsze dla Żydów święto, pamiątkę wyzwolenia Hebrajczyków z Egiptu. Wyzwolenia, które polegało na dwóch przejściach: najpierw Jahwe przeszedł (Pascha) przez Egipt, uśmiercając pierworodnych Egipcjan, a następnie Hebrajczycy przeszli (Pascha) przez Morze Czerwone.

Jezus chce zatem świętować Paschę i przy tej okazji odwiedza sanktuarium w Jerozolimie. Miejsce spotkania z Bogiem, miejsce obecności Jahwe pośród swojego Ludu. I przy okazji tej wizyty odkrywa, że sanktuarium jerozolimskie stało się nie miejscem kultu a przestrzenią handlu, w której króluje nie Jahwe, a bałwan (piękne staropolskie słowo na określenie bożka, idola) pieniądza. Oczywiście, wszystko to z pozoru było podporządkowane kultowi Jahwe. Ale z czasem zaczęło żyć własnym życiem i było źródłem niemałych dochodów dla jerozolimskich kapłanów! Po części jak kramy, kramiki, które otaczają nasze sanktuaria.

Jezus wobec takiej sytuacji zdobywa się na pewien czyn i pewne słowo. Stanowią one razem pewien znak. Prorocki znak. Tak. Jezus wchodzi na ścieżkę proroków, którzy głosili konieczność oczyszczenia sanktuarium, kultu Jahwe. Jak chociażby prorok Zachariasz, który zapowiada, że:

Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów.
(Za 14, 21)

A zatem, przynajmniej dla Jezusa i według Niego, nadszedł ów dzień, w którym świątynia winna zostać oczyszczona z tego, co sprzeciwia się prawdziwemu kultowi Jahwe.

To wzbudza sprzeciw kapłanów i ludzi pobożnych. Pierwszych, bo czyn Jezusa narusza ich prestiż, autorytet, ale także kieszeń (pamiętacie jedną z katechez papieża Franciszka do kleru katolickiego, aby uważali, bo diabeł wchodzi w życie księdza przez kieszeń); drugich, bo czyn Jezusa narusza ich sposób postrzegania świata wartości religijnych. Schematy religijne stają się dla ludzi prostych takim samym bałwanem jak pieniądze dla cwanych kapłanów.

Ci drudzy żądają od Jezusa uwiarygodnienie swojej misji, swoich czynów. Jakim znakiem się wykażesz, skoro pretendujesz do tego, aby być prorokiem czasów ostatecznych?

Niestety odpowiedź Jezusa – jak zresztą należało podejrzewać – jeszcze bardziej pogrążyła Jego sytuację. Dosyć prowokacyjnie (jakby jeszcze było mało) odpowiada, że kapłani mogą zburzyć tę świątynię, a On ją odbuduje w trzy dni. I następuje typowe dla ewangelisty Jana pomieszanie porządków, poziomów. W jednym porządku mówi Jezus, na innym poziomie znajdują się Jego przeciwnicy. Jezus mówi o świątyni swojego ciała, zaś kapłani żydowscy myślą o świątyni budowanej przez Heroda.

Odpowiedź Jezusa intryguje! Wynika z niej bowiem, że nie mniej nie więcej Jezus utożsamia swoje ciało z sanktuarium Jahwe, z obecnością Jahwe pośród swojego Ludu. Jego człowieczeństwo to namiot spotkania Boga z człowiekiem wierzącym. Oczywiście powstaje dzisiaj pytanie, w jaki sposób człowiek wierzący ma dostęp do tego sanktuarium w dwa tysiące lat po wydarzeniu Jezusa Chrystusa?

Nie ulega wątpliwości, że to pierwsze (proszę zwrócić uwagę, że pozostali ewangeliści ten epizod umiejscawiają pod koniec działalności Jezusa. Inaczej ewangelista Jan) jerozolimskie wystąpienie proroka z prowincjonalnej Galilei jest wezwaniem rzuconym strażnikom jedynej, ortodoksyjnej religijności i krytyką kultu, systemu świątynnego. Po ludzku rzecz biorąc, gorzej nie można było zacząć. Od samego początku widać, że skończy się to źle dla Jezusa.

ks. Adam Błyszcz

Po prostu przemienienie

opublikowane: 24 lut 2018, 10:53 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 24 lut 2018, 10:56 ]

Homilia na II niedzielę Wielkiego Postu

2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. 3 Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. 4 I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 5 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 6 Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. 7 I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». 8 I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10 Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".
(Mk 9, 2–10)

Sześć dni później, czyli po Piotrowym wyznaniu, że Jezus jest Chrystusem (por. Mk 8, 27–30) oraz po Jezusowych zapowiedziach, że Syn Człowieczy będzie musiał wiele wycierpieć, a w końcu zginie zabity, żeby po trzech dniach zmartwychwstać (Mk 8, 31), i po surowym skarceniu Piotra (por. Mk 8, 32 i następne) Jezus zostaje przemieniony na górze Tabor (Tab’or – blisko światła). Marek dla opisu tego wydarzenia używa tzw. strony biernej teologicznej. Polskie tłumaczenie, że Jezus się przemienił, nie oddaje niestety tego Markowego niuansu. A jest on bardzo istotny, gdyż ewangelista w tym gramatycznym chwycie chciał powiedzieć, że tym, który przemienił Jezusa, był Jego Ojciec, Bóg. Polskie tłumaczenie sugeruje natomiast, jakoby to było dzieło Jezusa. A nie taki był zamysł samego ewangelisty, który zresztą napotyka duże problemy, aby wysłowić tę zewnętrzną przemianę postaci Jezusa. Wzbudza naszą ciekawość fakt, że dwaj pozostali ewangeliści synoptyczni (Mateusz i Łukasz), opisując przemienienie Jezusa, koncentrują się na Jego twarzy:

2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
(Mt 17, 2)


Oraz Łukasz:

29 Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
(Łk 9, 29–30)

Marek wyglądowi twarzy nie poświęca żadnej uwagi. Skupiony na ubraniu Mistrza z Nazaretu potwierdza wyjątkowość tego wydarzenia. Wyjątkowość chwili podkreślona zostaje przez obecność dwóch postaci Starego Testamentu: proroka Eliasza i Mojżesza. Obydwaj rozmawiają z przemienionym Jezusem!

Obecność Proroka Eliasza, który według wierzeń żydowskich (jak to zostało zapisane w księdze Malachiasza (por. Ml 3, 23-24) miał zapowiadać nadejście Mesjasza oraz Prawodawcy, Mojżesza, poświadcza niejako, że w Jezusie, w wydarzeniu Jezusa, wypełniają się proroctwa, a Prawo znajduje swoją doskonałą realizację.

Na to wszystko nakłada się dosyć nieszczęśliwe wystąpienie Piotra, który być może także w imieniu dwóch pozostałych apostołów (Jana i Jakuba) zabiera głos. Ale cóż można powiedzieć? I jakimi słowami określić wizję, która potwierdza nadejście czasów mesjańskich, nadejście oczekiwanego Królestwa Bożego, które zjawia się w ciele Jezusa Chrystusa?

Epizod na Górze Tabor dopełnia nie słowo Piotra apostoła, a słowo Ojca. Słowo Jahwe. Obłok, który ogarnia wszystkich, jest obłokiem Obecności. Obłokiem, który Mojżesza ogarnął na Górze Synaj; który prowadził Lud przez pustynię; który ostatecznie wypełnił sanktuarium jerozolimskie, czyniąc zeń przybytek Boga. W tymże obłoku daje się słyszeć głos. To głos mówiący do trzech uczniów. Jeśli w chrzcie w Jordanie (por. Mk 1, 11) głos był niejako skierowany do Jezusa, to tutaj ma innych adresatów. Przejmujące wezwanie: „Jego słuchajcie”, skierowane do ludzi, którzy każdego dnia odmawiali modlitwę Szema Izrael, wyznanie wiary Ludu wybranego:

4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. 5 Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
(Pwt 6, 4–7)

Można powiedzieć, że do chwili Przemienienia Piotr, Jakub i Jan, jako pobożni Żydzi, mieli powinność słuchać Jahwe. W tajemnicy Przemienienia Jezusa Jahwe Ojciec usuwa się jakby w milczenie. I w tej przestrzeni milczenia może rozbrzmieć słowo Słowa – Syna. Jego słuchajcie.

W perspektywie moralnej nie ma poważniejszego i donioślejszego przykazania: posłuszeństwo Bogu, Posłuszeństwo Jahwe i Temu, którego zechciał na Górze Tabor objawić – Jezusowi Chrystusowi.

ks. Adam Błyszcz

Ta, co nas chroni przed obojętnością

opublikowane: 17 lut 2018, 02:33 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 17 lut 2018, 02:38 ]

Homilia na I niedzielę Wielkiego Postu

12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. 14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
(Mk 1, 12–15)

Jezus dopiero co został ochrzczony w wodach Jordanu i, jak powiada Marek, zobaczył otwierające się nad nim niebo i słyszał głos mówiący: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11). I zaraz po tym doświadczeniu Duch wypędza Jezusa na pustynię, na której obecny jest Szatan, czyli ten, który poddaje próbie, który dzieli i który próbuje człowieka oddzielić, przede wszystkim od Boga.

Jezus wchodzi zatem na terytorium wroga sprzeciwiającego się Bożemu Pomazańcowi. To nie pierwsze takie doświadczenie w Historii Zbawienia. Podobną próbę przeszedł Izrael, który „ochrzczony” w wodach Morza Czerwonego, czterdzieści lat wędrował przez pustynię. Przez czterdzieści dni na pustyni przebywali Mojżesz, Eliasz i Jan Chrzciciel. Jezus zatem idzie śladami wielkich Bożych posłańców, którzy realizację swojej misji rozpoczynali właśnie od doświadczenia pustyni.

Nikt nie jest świadkiem tego doświadczenia, tej próby! To wewnętrzna walka Jezusa, dzięki której ma się nauczyć synowskiego posłuszeństwa.

8 A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
(Hbr 5, 8)


Dzięki tej walce pokonuje przeciwnika, który sprzeciwia się nadejściu Królestwa Bożego.

Marek, w przeciwieństwie do Mateusza i Łukasza, nie opisuje kuszenia Jezusa. Nie dopowiada, na czym ono miało polegać. W ten sposób zaprasza słuchaczy i czytelników Ewangelii do swoistego rozpoznania, ile razy w czasie swojej działalności Jezus był ponownie kuszony, wystawiony na próbę. Wczytując się w opowieść Marka, odkrywamy, że Jezus co najmniej kilka razy był kuszony, aby w sposób triumfalny ukazać rzeczywistość Królestwa Bożego. (Na marginesie zaznaczmy, że tym pokusom poddawany jest także Kościół i wrażliwości czytelnika pozostawiam odpowiedź, na ile Kościół jest odporny na takie kuszenie, a na ile poddaje się logice świata). Jeszcze w opisie Męki znajdziemy dźwięki tego szatańskiego szeptu:

29 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: «Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, 30 zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!» 31 Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. 32 Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli».
(Mk 15, 29–32)

Jezus jednak pozostaje wierny Ojcu. Wierność, która oznacza bycie sprawiedliwym w świecie, który sprawiedliwy nie jest; wierność, która oznacza, że na przemoc nie odpowiada się przemocą; wierność, która zrealizuje się w całkowitym darze życia.

Powodowani historią Jezusa Chrystusa wezwani jesteśmy do nawrócenia, chodzi o przemianę mentalności, o przeorientowanie naszego myślenia: od związania się z logiką świata ku Słowu Krzyża (por. 1 Kor 1, 18). Dokonuje się to w pokornej, codziennej, niezauważalnej walce z pokusą.

ks. Adam Błyszcz

Święte oburzenie – święta powinność?

opublikowane: 10 lut 2018, 09:38 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 10 lut 2018, 09:39 ]

Homilia na szóstą niedzielę zwykłą

40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 41 Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». 42 Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 43 Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
(Mk 1, 40–45)

Jezus spotyka się z trędowatym. Inicjatywa tego spotkania wydaje się należeć do człowieka chorego. On przychodzi do Jezusa ze swoją chorobą, ze swoją nędzą. Zapaść na trąd w starożytności oznaczało umrzeć, będąc żywym, i być pogrzebanym, żywiąc nadzieję uzdrowienia. Paradoks, który może przyprawić o schizofrenię. Trąd wykluczał człowieka ze społeczności, w której żył. Ktoś taki musiał opuścić swoją rodzinę, żonę, męża, dzieci. Wynieść się z miasteczka, ze wsi. Zamieszkać na odludziu. Tworzyły się takie komuny nieszczęśników, w których zacierały się wszelkie różnice: społeczne, rasowe, religijne. Ślad tego mamy w historii uzdrowienia dziesięciu trędowatych właśnie, którą opowiada Łukasz w swojej Ewangelii:

11 Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka 13 i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 14 Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, 16 upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
(Łk 1, 11–17)

W normalnym świecie Żydzi nie zabiegali o żadne kontakty z Samarytanami. Ci drudzy też uważali swoich sąsiadów za wrogów, stąd jakiekolwiek relacje były ograniczone do minimum. Ale w świecie trędowatych wydaje się, że już nie obowiązywały przepisy religijne czy rasowe. Jeden biedak wspierał innego biedaka, nawet jeśli ten wierzył w innego boga lub mówił innym dialektem. Wobec ogromu cierpienia nie robiło to już żadnego wrażenia ani różnicy. Ta niezdolność budowania relacji z ludźmi, których trzeba było opuścić, była spotęgowana również żydowskim przekonaniem, że trąd jest karą za grzech, przekleństwem za popełnione zło. To przekonanie, ten przesąd to takie równanie bez żadnej niewiadomej. Jeśli jest taka choroba, takie cierpienie, to musiał być równie wielki grzech. Sprawiedliwy Bóg się nie myli.

Taki właśnie nieszczęśnik zbliża się do Jezusa. Cała jego tożsamość to ten trąd, strupy, rany, które śmierdzą, okaleczone przez chorobę ciało. Nie wiemy, jak miał na imię, ile miał lat, kim był we wcześniejszym życiu. Nie wiemy, czy był złym czy dobrym człowiekiem. Czy chodził do synagogi czy nie? Czy przestrzegał Prawa, Tory czy też lekceważył sobie Tradycję ojców? Nic nie wiemy. Tylko tyle, że pada przed Jezusem na kolana (co już wydaje się wyrazem jakiegoś religijnego szacunku, czci) i mówi: „Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić”. Zdumiewająca prośba, gdyż Żydzi byli przekonani, że z trądu może uwolnić tylko Bóg, Jahwe. To jak wyznanie wiary w moc Jezusa.

Odpowiedź Jezusa nastręcza egzegetom (zawodowym badaczom Pisma) kłopotu. Niektóre kodeksy Ewangelii Marka używają słowa, które trzeba byłoby przetłumaczyć jako wzburzenie, irytację, poruszenie. Intencją ewangelisty byłoby zatem powiedzenie, że Jezus wzburzony stanem tego człowieka uzdrawia go. Jednak to greckie słowo nie przypadło do gustu niektórym kopistom świętego tekstu, stąd ośmielili się poprawić wzburzenie na współczucie, litość. Obecnie większość europejskich tłumaczeń Ewangelii Marka przyjmuje tę wersję, stąd mamy Jezusa, który współczując trędowatemu, uzdrawia go. Oj, boimy się mocnych emocji.

Sam gest uzdrowienia też jest znaczący. Pan dotyka trędowatego. Znamy (również z Ewangelii Marka) uzdrowienia, których Jezus dokonuje bez widzenia chorego, bez dotykania jego ciała (jak chociażby w przypadku córeczki Syrofenicjanki – por. Mk 7, 24-30). Mocą swojego słowa. Z trędowatym jednak Jezus postępuje inaczej. Dotyka go, co było zabronione przez prawo. Przekroczenie tego przepisu wyłączało winnego ze wspólnoty Ludu i z możliwości uczestniczenia w kulcie w świątyni bądź w synagodze. Przepisy sanitarne były tak surowe, że nie wolno było znaleźć się nawet w cieniu trędowatego. Dlaczego Jezus prowokuje swoich przeciwników tym przekraczaniem Prawa? Lekceważeniem przepisów, które miały strzec Ludu. Nie ulega wątpliwości, że Jezus działa z premedytacją. Czy chodzi o to, aby okazać bliskość, czułość, nawet za cenę wykluczenia z Ludu? Czy też dlatego, że nie sposób pomagać drugiemu i zachować przy tym czystych rąk? Może tym właśnie tropem idzie papież Franciszek, który mówi:
„Powtarzam tu całemu Kościołowi to, co wielokrotnie powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires: wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła zatroskanego o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że bardziej od lęku przed pomyłką kierować się będziemy lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami, które czynią z nas nieubłaganych sędziów, lękiem przed przyzwyczajeniami, dzięki którym czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: «Wy dajcie im jeść!» (Mk 6, 37)”.
(Evangelii gaudium, 49)

ks. Adam Błyszcz

Teściowa i przyległości

opublikowane: 3 lut 2018, 09:03 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 3 lut 2018, 09:04 ]

Homilia na piątą niedzielę zwykłą

29 Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 31 On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. 32 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; 33 i całe miasto było zebrane u drzwi. 34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. 35 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 36 Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 37 a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». 38 Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». 39 I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
(Mk 1, 29–39)

Ewangelista Marek kontynuuje opowieść o dniu Jezusa Chrystusa. Po zakończonym nabożeństwie w synagodze Jezus udaje się do domu Piotra, swojego ucznia i przyjaciela. W jakiejś mierze ten dom Piotra stanie się również domem Jezusa. Do dzisiaj w Kafarnaum można oglądać ruiny domu Piotra. Dom to przestrzeń, w której toczy się normalne życie: ludzie w nim jedzą, rozmawiają, śpią, kłócą się i kochają. Po prostu dom.

W tym przypadku mamy do czynienia z domem, w którym człowiek choruje. Ma się źle. Teściową Piotra dopadła gorączka. Samo w sobie nie jest to nic wyjątkowego ani nic strasznego. Ileż to razy gorączkujemy. To, co ciekawe, to fakt, że Marek w opisie uzdrowienia, podniesienia teściowej używa czasownika, który bardziej pasuje do opisów zmartwychwstania. Jak chociażby przy wskrzeszeniu córki Jaira:

41 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" 42 Dziewczynka natychmiast wstała…
(Mk 5, 41–42)

Lub w tych fragmentach ewangelii Marka, w których mowa o zmartwychwstaniu samego Jezusa.

Miłość Boga, miłość Jezusa to, coś co pozwala powstać człowiekowi, co pozwala mu stać. Mają rację św. Jan Paweł II i papież Franciszek, którzy w miłosierdziu Pana widzą wielką promocję człowieczeństwa, godności człowieka.

„Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa”.
(Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia, 6)

Ku czemu ta promocja prowadzi? Do służby drugiemu człowiekowi. Uzdrowiona (postawiona na nogi) teściowa bierze się od razu do roboty i zgodnie ze zwyczajami żydowskimi usługuje, służy.

Skoro jesteśmy już w domu Piotra i w kręgu jego najbliższych, ciekawi nas ten wątek teściowej. Piotr zatem był żonaty, a może wdowcem, jak sugerują niektórzy? Paweł apostoł w Pierwszym liście do Koryntian przynosi interesujący szczegół. Otóż pisze o tym, że apostołom w ich podróżach misyjnych towarzyszyły żony:

5 Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
(1 Kor 9, 5)

Siostra w tym kontekście oznacza żonę. Pozostaje kwestią otwartą, w jaki sposób żony trafiały do kręgu uczniów Jezusa. Nie mamy w Ewangeliach żadnego opisu powołania żony, któregoś z uczniów. Wydaje się zatem, że wchodziły one w krąg uczniów na zasadzie małżeństwa. Skoro Pan powołał mężczyznę, to wchodził on we wspólnotę uczniów, apostołów z żoną i dziećmi. Ale w tym kontekście rodzi się jeszcze jedno pytanie, stawiane coraz częściej przez współczesną teologię: to, co Jezus mówił na temat małżeństwa, odnosiło się do małżeństwa wszystkich, czy tylko tych, którzy dzielili życie z Nim?

Z nastaniem wieczora, po zachodzie słońca (w naszej rachubie to wciąż ten sam dzień, w rachubie żydowskiej po zachodzie słońca rozpoczynał się nowy dzień) przed dom Piotra do Jezusa znoszą chorych; ewangelista Marek nie omieszka dodać z pewną satysfakcją: wszystkich chorych z całego miasta. Wielu – co zdaje się sugerować, że nie wszystkich – Jezus uzdrowił. Opowieść o tym dniu Jezusa kończy się Jego modlitwą. Nad ranem szuka odosobnienia i ciszy, żeby rozmawiać z Ojcem, żeby słuchać Ojca.

Celebracja dnia świątecznego ze wspólnotą miasta, posiłek w domu przyjaciół, promocja ludzkiej godności (liczne uzdrowienia), modlitwa.

ks. Adam Błyszcz

Kaznodzieja na skrzyżowaniu

opublikowane: 27 sty 2018, 02:18 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 27 sty 2018, 02:25 ]

Homilia na czwartą niedzielę zwykłą

21 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
(Mk 1, 21–29)

Tydzień temu Marek opowiedział nam o powołaniu pierwszych czterech uczniów (por. Mk 1, 16–20). Wiemy już, że Jezus nie jest sam. Zostaje ukonstytuowana mała wspólnota, która będzie towarzyszyć Jezusowi do samego końca.

Teraz z kolei autor ewangelii przedstawia typowy dzień Nauczyciela, który zjawia się w Kafarnaum, w małym mieście położonym na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego. Kafarnaum z racji swojego położenia na przecięciu dróg, które łączyły Palestynę, Liban i Asyrię było ważnym centrum handlowym. W tym miasteczku Jezus urządził swoją “bazę”. Zadaję sobie pytanie dlaczego nie zrobił tego w położonym na uboczu Nazarecie (między współczesnym Kafarnaum a Nazaretem odległość wynosi około 60 km), z którego pochodził. Czy to przemyślana strategia Rabbiego, żeby ze swoim nauczaniem być na skrzyżowaniu dróg, którymi chodzą zatroskani codziennością ludzie, którzy sprzedają, kupują, martwią się z czego zapłacą bieżące, naglące rachunki. Przyjmijmy, że tak. Przyjmijmy, że Jezus nie chciał sytuować się na pustyni jak Jan Chrzciciel, że nie chciał pozostać ze swoim orędziem na peryferiach. Że z premedytacją chciał funkcjonować właśnie na skrzyżowaniu.

Dzięki temu być może lepiej zrozumiemy postawę kardynała Bergoglio, który będąc arcybiskupem Buenos Aires miał zwyczaj korzystać ze środków komunikacji miejskiej. Jeśli Kościół chce być skuteczny (co nie oznacza, że chce być ważny) musi podjąć tę strategię Chrystusa. Musi się sytuować na skrzyżowaniu ludzkich ścieżek. Może te ścieżki są grzeszne, może nic nie znaczące, ale tymi ścieżkami chodzą ludzie. Proszę zwrócić uwagę, że logika świata jest dokładnie odwrotna. W niej każdy awans społeczny wiąże się z procesem separacji od ludzi. Samochody służbowe, żeby nie jeździć tramwajem czy autobusem; spotkania z wyselekcjonowanymi ludźmi, z którymi się nie rozmawia tylko przekazuje ustalony komunikat. Jakiego Kościoła chcemy? Takiego, który, jak Jezus, potrafi umiejscowić się na skrzyżowaniu dróg czy też takiego, który jeździ służbowymi samochodami i naśladuje możnych tego świata? Odseparowanych od ludzi ze skrzyżowań.

Musimy też przyznać, że Marek opowiada nie tyle codzienność Jezusa, ile dzień świąteczny Jezusa. Szabat, dzień, w którym każdy pobożny Żyd przychodził do synagogi. Dzień nasycony liturgią i modlitwą. To nie dzień pracy. Dla Jezusa to dzień, w którym się modli z ludem, w którym z ludem słucha Słowa Bożego i to Słowo dla ludu interpretuje. I w tej interpretacji musiało być coś, co ów lud zdumiewało: uczy – powiadali – jak ten, który ma władzę.

Ta liturgia synodalna wyglądała w ten sposób, że najpierw był czytany fragment Tory (czyli Pięcioksiąg mojżeszowy) następnie fragment z jakiejś księgi prorockiej i na końcu ktoś ze zgromadzonych głosił kazanie, w którym komentował usłyszane Słowo. Prawo do wygłoszenia kazania miał każdy dorosły Żyd. Z tego prawa korzysta także Jezus. Wstaje, podchodzi do ambony i komentuje Słowo. Może nas zaskakiwać fakt, że ewangelista Marek nie przytacza treści tego jezusowego kazania. Inaczej niż Łukasz, który próbuje relacjonować kazanie Mistrza w synagodze w Nazarecie:

16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 19 abym obwoływał rok łaski od Pana. 20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
(Łk 4, 16–21)

Uwaga Marka natomiast skupia się nie tyle na komentarzu Jezusa, ile na efekcie, który wywołuje wśród zgromadzonych ludzi. Zdumienie! Możemy się jedynie domyślać, że w kazaniu Jezus mówił o Królestwie Bożym i o konieczności nawrócenia.

W synagodze dokonuje się także cud uzdrowienia, co pogłębia zdumienie postacią Jezusa.

ks. Adam Błyszcz

Zostawić wszystko

opublikowane: 20 sty 2018, 09:59 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 20 sty 2018, 10:36 ]

Homilia na trzecią niedzielę zwykłą

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
(Mk 1, 14–20)

Jezus wraca do Galilei, do swojej ojczyzny, do ziemi swojego dzieciństwa i młodości. Rozpoczyna tutaj swoją misję głoszenia: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Rozpoczyna w momencie, w którym zamilkł głos wołający na pustyni: Jan został uwięziony.

Można powiedzieć, że od samego początku Jezus widzi tę misję jako dzieło pewnej wspólnoty. Stąd do współpracy powołuje uczniów. Szymon i Andrzej, Jan i Jakub zostają powołani w swojej codzienności, która naznaczona jest mozołem, monotonią, a być może także frustracją. Tu nie trzeba udawać się na żadne rekolekcje ani weekendy powołaniowe, nie trzeba szukać wyciszenia i milczenia. Wystarczy robić swoje. To, co zawsze. Również dlatego, że nikt nie zna dnia ani godziny powołania. I czasami zdaje się, że z niczego rodzi się nasze przylgnięcie do Jezusa Chrystusa i Jego sprawy.

Ewangelista Marek w opisie powołania jest bardzo ascetyczny: Jezus przechodzi, widzi i powołuje. I w tych trzech czasownikach zapowiedziana jest także odpowiedź powołanych: zostawiają sieci (to znaczy swój zawód, całe to zawodowe doświadczenie, które określało ich społeczną tożsamość); zostawiają ojca (to znaczy to wszystko, co w kulturze żydowskiej symbolizował ojciec – tradycję, stabilność świata, wartości) i łódź (symbolizuje jakiś projekt życia, który gwarantował bezpieczną przyszłość). Z tego wszystkiego się ogałacają, żeby przyjąć zaproszenie Jezusa. Ilekroć On wzywa, tylekroć powołany musi zrezygnować z tych swoich kodów przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Boli, ale Marek nie pozwala sobie w tym opisie na żadną psychologię.

ks. Adam Błyszcz

Lekcja duszpasterstwa powołaniowego

opublikowane: 13 sty 2018, 03:58 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 13 sty 2018, 03:59 ]

Homilia na drugą niedzielę zwykłą

35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» 39 Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. 42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.»
(J 1, 35–42)

Znajdujemy się w tygodniu, który inauguruje życie publiczne Jezusa Chrystusa. Dwa dni po przesłuchaniu Jana Chrzciciela przez wysłanników jerozolimskich kapłanów – Jezus przechadza się, spotyka, mija Jana Chrzciciela i dwóch jego uczniów (zostawmy egzegetom i zawodowym teologom szukanie odpowiedzi na pytanie czy Jezus Chrystus w swojej młodości należał do kręgu uczniów Jana Chrzciciela, co niektórzy z nich wydają się sugerować).

Chrzciciel wskazując na Jezusa określa Go mianem baranka, który gładzi grzech świata. Baranek to ulubiona ikona ewangelisty Jana, na opisanie Jezusa. Ta ikona, będzie się pojawiać w dwóch innych pismach należących do kręgu janowego: w pierwszym liście świętego Jana i w Apokalipsie.

Oczywiście punktem odniesienia dla odczytania tego obrazu jest baranek paschalny, który był zabijany i spożywany przez Żydów podczas wieczerzy paschalnej. A zatem cała ta teologia i myślenie związane z barankiem paschalnym zostają przeniesione na Jezusa Chrystusa.

Jan Chrzciciel jest dobrym nauczycielem, dobrym mistrzem. Wskazuje na Jezusa. To być może taki podstawowy mechanizm nauczania: niezatrzymywanie uwagi na sobie samym, ale przenoszenie jej na innego. W tym przypadku na Jezusa.

Uczniowie Jana w tym wskazaniu widzą jakąś zachętę, aby iść za Jezusem. Oni za Nim podążają. Idą. Podejmują pewien wysiłek.

W pewnym momencie Jezus zwraca się ku nim i pyta: czego szukacie? To pierwsze słowa wypowiedziane przez Niego w ewangelii świętego Jana. Nabierają przez to szczególnego znaczenia i wagi. I są skierowane do każdego człowieka, który znajduje się w zasięgu Chrystusowych oczu.

Czego / kogo szukacie? Jakie jest twoje najgłębsze pragnienie? Czym / kim bije Twoje serce? Kwestia rozeznania, o którym teraz tyle się mówi w Kościele. Ale już w regule świętego Benedykta (jesteśmy zatem w VI wieku) w rozdziale poświęconym przyjmowaniu nowych kandydatów do życia monastycznego, odpowiedzialny za to mnich (dzisiaj powiedzielibyśmy mistrz nowicjatu albo rektor seminarium) miał przede wszystkim patrzeć czy kandydat / nowicjusz naprawdę szuka Boga… (Reguła 58, 7).

To szukanie wydaje się czymś fundamentalnym, jeśli człowiek ma odkryć prawdę o sobie, tę prawdę, którą Bóg mu objawia w jego sumieniu, w intymności jego jestestwa.

Gdzie mieszkasz? Ta odpowiedź uczniów nieco dziwi. Nie jest odpowiedzią wprost. Tak jakby chcieli powiedzieć: Ciebie, ale żeby Cię głębiej poznać chcemy wiedzieć, gdzie mieszkasz. Chcemy wejść w żywioł Twojego życia. Nie tylko Cię słyszeć, widzieć, ale być z Tobą.

Taki wydaje się być najgłębszy sens jakiegokolwiek duszpasterstwa powołaniowego: szukanie Boga i zaangażowanie w życie Jezusa.

Być może kryzys współczesnych kandydatów do kapłaństwa czy życia zakonnego bierze się nie tyle z tego, że mentalność współczesnego świata nie przylega do Ewangelii czy Kościoła, ale być może również z tego, że brakuje mistrzów zdolnych do odczytania tożsamości Jezusa. Za Janem Chrzcicielem stoi przecież doświadczenie pustyni, wieloletnie słuchanie słowa Bożego, asceza. Niewielu z tych, którzy dzisiaj pretendują do miana mistrzów może poszczycić się takim CV! Niemałe znaczenie w tym kryzysie powołań ma pewnie fakt, że dosyć często mamy do czynienia z nieczystą intencją szukania Boga. Nie ma co ukrywać i tego, że trudno zachęcić, zaprosić, do przebywania z nami, skoro w naszych wspólnotach kapłańskich, zakonnych nie ma życia, które mogłoby zafascynować, pociągnąć. Gdyż najczęściej nasze wspólnoty są rozbite brakiem mistrza, nauczyciela na wzór Jana Chrzciciela, indywidualizmem, zazdrością i interesownością. Nasze wspólnoty są rozbite!

ks. Adam Błyszcz

1-10 of 80